Thời hạn Giấy phép lao động theo quy định mới

Giấy phép lao động đối với người nước ngoài làm việc tại Việt Nam được coi là cơ sở pháp lý cao nhất đảm bảo điều kiện pháp lý để người lao động có quốc tịch nước ngoài được làm việc hợp pháp tại Việt Nam. Vì liên quan đến thời gian được cư trú tại Việt Nam của người nước ngoài, nên thời hạn của giấy phép lao động cũng là điều mà các cá nhân lao động nước ngoài và doanh nghiệp quan tâm. Từ ngày 01/01/2020 Bộ luật lao động 2019 có hiệu lực tại điều  155 Luật lao động 2019 có quy định thời hạn của giấy phép lao động tối đa là 02 năm, trường hợp gia hạn thì chỉ được gia hạn một lần với thời hạn tối đa là 02 năm. Như vậy, Thời hạn của giấy phép lao động là 02 năm và được gia hạn tối đa 1 lần

Theo đó, Tại Điều 10. Thời hạn của giấy phép lao động

Thời hạn của giấy phép lao động được cấp theo thời hạn của một trong các trường hợp sau đây nhưng không quá 02 năm:

1. Thời hạn của hợp đồng lao động dự kiến sẽ ký kết.

2. Thời hạn của bên nước ngoài cử người lao động nước ngoài sang làm việc tại Việt Nam.

3. Thời hạn hợp đồng hoặc thỏa thuận ký kết giữa đối tác Việt Nam và nước ngoài.

4. Thời hạn hợp đồng hoặc thỏa thuận cung cấp dịch vụ ký kết giữa đối tác Việt Nam và nước ngoài.

5. Thời hạn nêu trong văn bản của nhà cung cấp dịch vụ cử người lao động nước ngoài vào Việt Nam để đàm phán cung cấp dịch vụ.

6. Thời hạn đã được xác định trong giấy phép hoạt động của cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp.

7. Thời hạn trong văn bản của nhà cung cấp dịch vụ cử người lao động nước ngoài vào Việt Nam để thành lập hiện diện thương mại của nhà cung cấp dịch vụ đó.

8. Thời hạn trong văn bản chứng minh người lao động nước ngoài được tham gia vào hoạt động của một doanh nghiệp nước ngoài đã thành lập hiện diện thương mại tại Việt Nam.

9. Thời hạn trong văn bản chấp thuận sử dụng người lao động nước ngoài trừ trường hợp không phải thực hiện báo cáo giải trình nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 4 Nghị định này.

Như vậy, khi nộp hồ sơ xin cấp Giấy phép lao động tại các cơ quan ban ngành, người lao động hoặc doanh nghiệp trực tiếp quản lý cần chú ý các điều kiện như thời hạn hợp đồng, hạn hộ chiếu, thời hạn đã được xác định trong giấy phép hoạt động cơ quan tổ chức doanh nghiệp,... để việc xin cấp được thuận lợi và nhanh chóng. 

Tạo vào: 08/02/2021   Cập nhật: 08/02/2021
Liên hệ tư vấn dịch vụ
0984.925.269

Hỗ trợ dịch vụ